Efficient Foodservice Marktresponse

Onderwerp

Ketenonderzoek naar een optimale verwaarding van zuivelproductgroepen voor een cateringorganisatie in Nederland

{besps}cases/EFR{/besps}

Vraagstelling

Tien jaar geleden deed ECR (Efficient Customer Response) zijn intree. Het gedachtegoed achter ECR, het inrichten van een vraaggestuurde en efficiente ketens heeft veel succes gehad binnen de retailbranche. In 2000 hebben een aantal foodservice bedrijven zich de vraag gesteld in hoeverre de principes van ECR toepasbaar kunnen zijn binnen de foodservice-branche . In dat kader is door een gezamenlijk initiatief van foodservice bedrijven een ketenproject Efficient Foodservice Responce gestart. Doel van het project was het onderzoek naar de vormgeving van een ketensamenwerkingsconcept in Nederland en de wijze waarop de keten kan bijdragen aan vraagsturing en efficientie.

Aanpak

Via een geintegreerde samenwerking tussen de zuivelproducenten, groothandel en de bedrijfsrestauratieve catering uit de foodservice-branche en de kennisinstellingen anderzijds zijn verschillende activiteiten ondernomen. In de eerste fase is onderzoek verricht naar het verschil tussen de retail en foodservice markt. Op basis van die analyse is besloten om de aandacht te richten op het optimaliseren van de logistiek en het categorie management. In de tweede fase is de gehele zuivelketen onder de loep genomen waarnodig onderzoek verricht. In die fase zijn assortiment- en clusteranalyse uitgevoerd. Tevens zijn de productie-en distributie keten kwantitatief (directe kosten) en kwalitatief (service levels) geanalyseerd. In de derde fase zijn alternatieven (verbeteropties) uitgewerkt die de vierde fase zijn getest. De verbeteropties hadden betrekking op de assortiment- en clusterindeling, de fysieke locatie van (het dagvers en koelvers) assortiment, de voorraadhoogtes en de aanleverfrequentie. In de vijfde fase zijn de resultaten geevalueerd en geplubliceerd door de verbonden kennininstellingen aan dit project

Resultaten

Het project heeft tot meer bewustwoording en kennis over de mogelijkheden van vraaggestuurde samenwerking en inrichting van de zuivelketen van de partners geleid. Door een betere definering van een gebalanceerd assortiment per cluster, de indeling van de verkoopclusters, het optimaliseren van het orderverzamelen en voorraadbeheer kan de verkoop van zuivelproducten stijgen en de logistieke kosten reduceren De afgelopen jaren zijn een aantal veranderingen in de keten doorgevoerd die gevoed zijn vanuit het EFR project. De ECR principes in de bedrijfsrestauratieve catering zijn niet direct toepasbaar. Een belangrijke kans is de ontwikkeling van de uitwisselbaarheid van informatie van de partners in de keten.